REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Coffret.pl

 
§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego coffret.pl określa ogólne zasady,warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Teresę Wiśniewską wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako firma PHU DP ||. NIP 8451083736, REGON 519579633.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Do korzystania z coffret.pl w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, np. Firefox, Chrome, Safari lub IE,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (email),
 • włączona obsługa plików cookies.
 
§ 2 Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU DP II, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8451083736, REGON 519579633.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym coffret.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Galeria Warmińska, Coffret (Jubiler), ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 660 451 600
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-20:00
 
§ 4 Klienci i rejestracja
 1. W celu łatwieszego korzystania ze sklepu internetowego coffret.pl Klient może dokonać rejestracji (założyć konto) poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Aby założyć konto klient musi podać następujące dane :
  a.imię i nazwisko
  b.adres e-mail
  c.numer telefonu
  d.dane adresowe
 2. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu podczas rejestracji. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych jeśli zajdą jakieś zmiany. Za wskazanie niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpwiedzialny jest Klient.
 5. Klient zobowiązany jest do utrzymania danych logowania w tajemnicy. Jeśli dane logowania zostaną przejęte przez osoby niepożądane, klient powinien skontaktować się ze sklepem i wyjaśnić w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
 7. Prowadzenie konta na rzecz Klienta jest na czas nieokreślony, więc Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia konta.
§ 5. Zakupy / Zasady Składania Zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  – wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia dodać do (wirtualnego) koszyka
  – kliknąć przycisk „Zapłać”
  – zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia jako „gość” bez konieczności rejestracji
  – jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych zamawiającego i adresu dostawy Produktu
  – wybrać jedną z dostępnych metod wysyłki
  – wybrać jedną z dostępnych metod płatności
  – kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”
  – opłacić zamówienie w określonym terminie
 2. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest
  do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy
  nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po
  uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na nieprzewidziane
  okoliczności – Sprzedający niezwłocznie zawiadomi klienta i zwróci mu cenę lub za zgodą klienta, spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak niezrealizowane zamówienie.
 5. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy sprzedaży, utrwaloną – według wyboru Klienta – na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.   
   
    
§ 6 Płatność
 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą – Tpay, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę.
 2. Cena Produktu podana w polskich złotych i są cenami brutto (uwzgledniając podatek VAT) Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 5. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w coffret.pl
 6. Oferowane metody płatności są następujące
 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Tpay.com
 • płatność przelewem na konto sprzedawcy – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
§ 7 Dostawa Produktów
 1. Ostateczny koszt dostawy jest zawarty na stronach w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, jeszcze przed jego złożeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia.Jeśli klient dokonał zakupów w ramach jednego zamówienia i wybrał produkty, które mają różny czas dostawy, wówczas zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone dopiero po skompletowaniu wszystkich produktów.
 4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli Klient chce aby paczka została dostarczona poza granice kraju, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia warunków i ceny dostawy.
 5. Stan paczki powinien być sprawdzony od razu po jej otrzymaniu. W przypadku
  stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Klient zobowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:- przesyłka kurierska
  – odbiór osobisty dostępny pod adresem: Salon Jubilerski Coffret, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza znajdującym się na stronie coffret.pl lub wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 6. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt zabezpieczony plombą, jeżeli plomba została uszkodzona
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
§ 9 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w coffret.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 5 punkt 7 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
  realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 12 Postanowienia Końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej
  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.